สมัครเป็นตัวแทน AIA

มาร่วมเป็นทีมงานเดียวกันนะคะ

356_FA 30 for COP 24M-1

FA PROGRAM

AIA

3.0

FINANCING SCHEME

S__25632992

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • FA
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีรหัสตัวแทนกับ AIA และ
 • อายุรหัสไม่เกิน 24 เดือน 
  • *กรณีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/เทียบเท่า
  • หรืออนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท (กรุงเทพฯ)
  • หรือ 10,000 บาท (ต่างจังหวัด)
 • FA PRIME
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีรหัสตัวแทนกับ AIA และอายุรหัสไม่เกิน 24 เดือน 
 • งมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)
 • *กรณีไม่มี IC License รายได้ต่อปีต้องมากกว่า 400,000 บาท 
356_FA 30 for COP 24M-4356_FA 30 for COP 24M-5356_FA 30 for COP 24M-6356_FA 30 for COP 24M-7356_FA 30 for COP 24M-8

Send Us a Message

First Name

Email Address

Your Message